Vi sätter oberoende värden.

Sågsam

SÅGSAM ANLÄGGNINGSSTRUKTUR OCH KODIFIERINGSSYSTEM

Ett kodifieringssystem och anläggningsstruktur med unika anläggnings- och underhållsnummer som indelar teknisk och ekonomiska information för sågverk och träförädlingsanläggningar.

Målsättningen med kodifieringssystemet och anläggningsstrukturen är en bransch- och koncerngemensam standard för en beskrivning av anläggningen i olika funktioner (nivåer), från huvudfunktion (aktivitet) till delfunktion (delaktivitet).

Strukturen beskriver anläggningens produktionsprocesser och funktioner samt ger en identifiering av anläggningens olika delar. Fasta och standardiserade s.k. funktionsnummer (anläggnings- och underhållsnummer) omfattar hela processen från timmerhantering till vidareförädling o.s.v.

SÅGSAM

Är ett hjälpmedel för att kodifiera och strukturera samt numrera en sågverksanläggning. Det är även ett hjälpmedel och ett branschanpassat verktyg för att på kort tid kunna registrera anläggningen och lägga grunden till ett anläggningsregister för underhåll, teknik, försäkring och ekonomi.

Kan användas som verktyg vid Komponentindelning och Komponentavskrivning.