Vi sätter oberoende värden.

Kontakt

POSTADRESS

CLAESSON KONSULT & VÄRDERING AB, BOX 11038, 507 11 BORÅS

Besöksadress: TRANDAREDSGATAN 200F

POSTADRESS: CLAESSON KONSULKT & VÄRDERING AB, BOX 11038, 507 11 BORÅS

Telefon: +46 (0)33 15 27 00
Fax: +46 (0)33 15 27 20

Skicka e-post »

ÖVRIGT

Om besiktning och värdering, se Västsvenska Handelskammaren och Sveriges Handelskamrars hemsidor.

Se även www.besikning.nu

KORT FIRMAHISTORIK GÄLLANDE CLAESSON KONSULT & VÄRDERING AB

Firmor

Firma Claesson Konsult & Värdering i Borås AB startades i slutet av 1971 i Borås av Textiltekniker Hans Claesson (1925-2007) som Hans Claesson Konsultbyrå och inregistrerades först i början av 1972. I slutet av samma år började hustrun Barbro Claesson (1926-2004) i verksamheten och då bildades handelsbolag, HB Hans Claesson Konsultbyrå, som inregistrerades i början av 1973. År 1984 bildades aktiebolag, Hans Claesson Konsultbyrå AB, där sönerna Peder Claesson (f.1954) och Michael Claesson (f.1958) tog över verksamheten med Hans Claesson som VD. Sönerna började i rörelsen 1974 respektive 1978 och även deras barn har varit verksamma under vissa perioder i familjeföretaget. Firman namnändrades 2001 till Claesson Konsult & Värdering i Borås AB och benämns oftast enbart Claesson Konsult & Värdering AB. Dessa verksamheter har ibland förkortats HCK (Hans Claesson Konsultbyrå) respektive CKV (Claesson Konsult & Värdering). I registreringsbeviset från 1984 framgår att ”bolaget skall bedriva teknisk och administrativ konsultverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet”. Detta inbegrep även rationaliserings-, organisations- och värderingsverksamhet. Hans Claesson var verksam i firman till sin död 2007, att verka som konsult till industrins tjänst var hans liv.

 

Sidoverksamhet och äldre historik

Vid sidan av verksamheten så bildade Hans Claesson en enskild firma 1985, Hans Claesson Konsultbyrå (2), som var verksam under några år i mindre omfattning men avregistrerades först 2009. Denna firma fick samma namn som ursprungsfirman från 1971/72. Hans Claesson hade redan 1951 bildat en enskild firma, Handel & Agentur, Hans Claesson, som var verksam till 1957 och avregistrerades först 1975, han drev denna rörelse vid sidan om sin anställning som avsåg hans fotografverksamhet. Under 1940-50-talen verkade Hans som amatörfotograf och har bl. a. förevigat en hel del industrier i Borås både interiört och exteriört och dessa ingår i Hans Claesson´s Fotosamling (innehas av familjen Claesson). Hans härstammade ifrån en släkt som i flera generationer tillbaka varit handelsmän och drivit firmor samt varit gårdfarihandlare (knallar), så det har tidigare funnits firmor Claesson (Claeson), den första registrerades redan 1874 (mer om detta finns beskrivit i historiken ”Handlande Clae’s(s)ons i Dannike samt dess handelsrörelser och kompanjoner”, av Peder Claesson 2007).

Bifirmor och varumärke etc

Vid sidan av ovanstående verksamheter har funnits bifirmor o.dyl. Hans, Peder och Michael Claesson startade 1982 ett handelsbolag, HB Värdeservice Peder-Michael-Hans Claesson, denna firma saluförde i första hand brandsäkra värde- och dokumentskåp (från HADAK) och skyddsprodukter under ett par år samt densamma lades ned och avregistrerades 1996. År 1999 startades och registrerades bifirma GolfPro Security i Borås och tanken var att denna firma skulle idka handel med golfsäkerhetsprodukter jämte registerprogram för dito, men har inte haft någon större verksamhet. 1996 registrerades ett varumärke kallat SÅGSAM, och SÅGSAM är en anläggningsstruktur och ett kodifieringssystem för sågverk och träföretag som utvecklades 1994-1999. Därefter 1994-1998 kompletterades detta med SÅGFAST som avser fastighetsstruktur och kodifieringssystem för sågverksbyggnader. Detta utvecklades och upptogs tillsammans med Calnova Underhåll AB i Härnösand (senare namnändrat till Marinor AB) och Nils Lundborg, Ekerö, (f.d. anställd på TRÄTEK) 1995. Claesson Konsult & Värdering AB övertog detta varumärke 1998 och detsamma registrerades först 2000. År 2016 utgick varumärkesskyddet och SÅGSAM gjordes då till en bifirma. Vår byrå fortsatte utvecklingen och 1995 kom SÅGCALC en kalkyleringsmodell för olika typer av kalkylberäkningar för sågverksanläggningar. Slutligen 1997 kom SÅGSAM PROCESS som är en processtruktur och ett kodifieringssystem för att beskriva tillverknings/produktionsprocessens fysiska flöden för sågverksanläggningar. Dessa strukturer och kodifieringssystem initierades av AssiDomänkoncernen som har varit delaktiga i utvecklingen och då främst Jan-Olof Wetterskog därstädes som var stationerad i Hasselfors.

Datasystem och datahistorik

I verksamheten har vi använt oss av olika datorbaserade registerhanteringssystem för försäkringsvärdering samt för anläggningsredovisning/inventarieredovisning och avskrivningsredovisning och för underhållssystem. Mest frekvent i arkivhandlingarna är försäkringsregisterlistorna avseende datasystemet ARAMIS, detta utvecklades i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet av Curt Schollin (1939-2018) (Microcraft AB, Borås) som driftsattes 1981 och därefter modifierades till 1991. Föregångaren till detta kallades för Maskinbok och utvecklades av samme man på 1960-70-talet. År 1996 påbörjades utvecklingen av ett nytt datasystem PORTHOS , som vi i grunden själva har konstruerat tillsammans med Anders Zandén (WZ-Data AB, Borås) som driftsattes 1997 och 1998 kom ATHOS, där PORTHOS har varit ett oumbärligt verktyg för verksamheten i stort. ARAMIS står för AnläggningsRegister Avskrivning Maskiner och Inventarier System och när de andra systemen skulle döpas så fick de alla namn efter de tre musketörerna efter boken om desamma. Byrån köpte sin första dator, då kallad minidator eller mikrodator,) 1981 av fabrikatet Zenith (typ Z89 med ett internminne på 48 kb) samt en matrisskrivare Anadex. Innan dess så utfördes databehandling externt hos EiserData (tillhörde AB Sveriges Förenade Trikåfabriker) och senare Boråsdata AB som uppgick i Sjuhäradsdata AB, alla i Borås (som senare blev Pulsen AB), och då användes hålkort. En begagnad hålkortremstans och bokföringsmaskin av märket ADDO hade införskaffats 1972 och 1979 en begagnad hålkortsstans av samma märke. Kopiator anskaffades 1980 och telefax 1988.

Hans Claesson tidigare anställningar och delägarskap

Hans Claessons hade tidigare haft anställningar i textilbranschen och i olika firmor, detta avser från 1940-talet till 1972. Det gäller då Borås Wäfveri AB (BWA) i Borås där han var anställd 1941 till 1952 på avdelningen Wiskaholm och Nordens Textilfabrik AB (NTE) i Borås och Alingsås Bomullsväfveri AB (ABV) där han var anställd 1952 till 1962 och var där under några år avdelningschef, även chef för industribrandkåren på Nordens Textilfabrik 1957-1962 (en kår om 10-11 st. man). Det gäller också Sandquists Ingeniörsbyrå, kallad för SIB, i Borås där han var anställd 1962-1970 och var avdelningschef. Denna verksamhet startades i Malmö 1943 av civilingeniör Stig Sandquist (1906-1970) och flyttades 1944 till Borås och vid hans död 1970 så övertog fem av de anställda denna ingeniörsbyrå och bildade då S. Sandquist Ingeniörsbyrå Eftr. AB, också kallad för SIB, där Hans Claesson var VD och delägare till han slutade i början på 1972. Orsaken till att han slutade var att han var trött på att enbart vara administratör och inte hann jobba ute på fältet som var hans gebit, därför öppnade han en egen konsultbyrå. Firman gick därefter i konkurs i slutet av 1972 och efter detta så övertog Hans Claesson Konsultbyrå de flesta kunderna och kan ses som en efterföljare till denna firma. Dessa ingeniörsbyråer sysslade med konsultation inom textil- och konfektionsindustrin (TEKO-branschen), även med rationalisering och organisation, samt ADB (Automatisk Databehandling) och när Stig Sandquist startade sin firma 1943 var det den första i sin bransch i landet. Han började ganska tidigt med att utföra brandförsäkringsvärderingar som även hans efterträdare sedermera också utförde. SIB satte upp en egen dataavdelning på 1960-talet med konsultering av uppläggning och övergång till ADB samt datastansning (ADB-service) (ADB har även ibland kallats för EDB som står för Elektronisk Databehandling) samt upprättade ADB-rutiner. Datakörningarna utfördes hos EiserData i Borås och Stig Sandquist måste ses som en föregångare som såg att detta var framtiden och även Hans Claesson som fortsatte denna verksamhet på 1970-talet.

Egenutvecklade förvärderingsmetoder

Åren 1995 bildades en grupp kallad E-Gruppen där fyra värderingsbyråer tillsammans utarbetade en modifiering av förvärderingsmetoden E-metoden, Elementmetoden, men det visade sig att försäkringsbranschen inte antog detta utan hänvisade till FKB-metoden som var den senast utvecklade metoden. De fyra i gruppen var vår byrå, P E Sjödin AB i Härnösand, Industrivärderingar i Karlstad AB i Karlstad samt Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB i Göteborg, där den sistnämnda var den som initierade modifieringen och gruppen var verksam till 2001. Claesson Konsult & Värdering AB har under åren utvecklat egna interna schablonvärderingsmetoder för att förenkla arbetet då den s. k. G-metoden inte är avsedd för större företag eller industrier. År 1999 kom REV-metoden (Referens- och Erfarenhetstalsmetoden) avsedd för byggnader inom sågverks- och träföretag. Denna utvecklades 2005 till att gälla andra typer av byggnader och fick då namnet S-metoden (Schablonmetoden) och året därpå, 2006, så gjordes ytterligare en modifiering så metoden avsåg även maskiner och inventarier för sågverksanläggningar och träföretag. För andra branscher och lite större industrier så utvecklades 2001/2002 EMV-metoden (Enkelvärderingsmetoden, ibland även kallad för CKV-metoden), en schablonmetod för maskiner och inventarier baserad på erfarenhetstal/värden och kapaciteter gällande likvärdiga anläggningar etc. Detta är egentligen inga värderingsmetoder utan hjälpmedel för att åsätta schabloniserade försäkringsbelopp utan besök på plats och besiktning samt inventering. Det har tidigare funnits Blockvärderingsmetoder för Energiverk och Sågverk som har haft liknande innebörd.

Uppdragsgivare och förordnanden etc

Byrån har varit flitigt efterfrågad gällande sina oberoende och objektiva värderingsuppdrag av försäkringsbolag, försäkringsmäklare, oberoende skadereglerare, banker, kreditinstitut och   advokater samt jurister m.fl. över hela landet. Även av industrier och företag, större industrikoncerner och kommunala bolag, samt kommuner. På 1970-80-talen erhölls många uppdrag via Statens Industriverk, SIND, avseende TEKO-branschen. Peder och Michael Claesson är och har varit verksamma som förordnade värderings- och besiktningsmän inom Västsvenska Handelskammaren och Sveriges Handelskamrar sedan en längre tid tillbaka. Byrån var 1988-2011 knuten till SBRK, Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbunds Konsultgrupp. Det kan nämnas att 2002-2003 utreddes ett uppköp av ovanstående värderingsbyrå Industrivärderingar i Karlstad AB, men denna affär blev inte av och som nu i efterhand visade sig vara ett klokt beslut. Tanken var då att namnändra båda verksamheterna till Industrivärderingar i Borås AB.

Logotyper och interna villkor

Under årens lopp har byrån haft olika logotyper, först i form av dess initialer, HCK respektive CKV, men 2008 utformades internt en unik logga i form av en vapensköld som föreställer en gående gårdfarihandlare (knalle) hållandes en fässing och en balansvåg samt en alnstav. Därtill en öppen ullsax öppen som ett V, som i ordet värdering. Vi har haft extern hjälp med utformningen och densamma inregistrerades 2011 hos Svenskt Vapenregister, SVR, och då antogs också ett valspråk ”Opartiskhet och Rättrådighet” som står för oberoende och opartiskhet som är bolagets devis. År 2013 utarbetades egna interna allmänna villkor att tillämpas på alla typer av olika uppdrag, ett bindande avtal mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, som började tillämpas i början av 2014.

Verksamhetslokaler

Åren 1971-1999 hade byrån sin verksamhet på Rosmaringången 10 på Sörmarken i Borås och 1999 flyttades densamma till Trandaredsgatan 200F på Hulta i f.d. Sandwalls Bryggeriers AB:s fabrikskomplex. Den 18/8 2008 eldhärjades detta fabrikskomplex i en mycket svår brand, en av Borås största bränder i modern tid men som tur var fick byråns lokaler enbart rökskador men det var nära till hands att delar av det interna arkivet hade förstörts (att som värderingsman jobba med brandskadevärderingar och själv råka ut för en brand var ett mycket jobbigt trauma). Arkivlokaler har under årens lopp funnits på olika platser i Borås.

Ett speciellt uppdrag

Slutligen vill jag nämna ett mycket speciellt uppdrag i firmans historia som har haft stor betydelse för dess framtida framgångar gällande skadevärderingar, storbranden 1995 på Autoliv Sverige AB:s industrianläggning i Vårgårda, en av Sveriges största bränder genom tiderna. Vår byrå hade året innan och i början av samma år utfört en försäkringsvärdering av maskiner och inventarier. Denna kom väl till pass vid skaderegleringen som följde och den skadevärderingsprocess som vi var inblandade i fram till 1997.

Firmans olika namn och tidsperioder samt slutord

Hans Claesson Konsultbyrå (1971-1972)

HB Hans Claesson Konsultbyrå (HCK) (1972-1984)

Hans Claesson Konsultbyrå AB (HCK) (1984-2001)

Claesson Konsult & Värdering i Borås AB (CKV) (2001-)

Från att ha varit en konsultbyrå med väldigt många olika verksamhetsområden med konsultation i första hand inom textil- och konfektionsindustrin (TEKO-branschen) blev med tiden byrån en mer renodlad värderingsbyrå med försäkrings-, skadevärderings-, brandskadevärderings-, fastighets- och marknadsvärderingar som specialitet, avseende alla typer av företag och industrier m.fl. och med uppdrag över hela landet samt med många fasta kunder. Byrån har sina rötter i Sandquists Ingeniörsbyrå som grundades 1943.

I år har aktiebolaget varit verksamt i 35 år och från starten 1971 har det gått hela 48 år.

Nedtecknat av Peder Claesson 2019-04-24