Behöver ni hjälp att gå igenom era anläggningsregister och få kontroll på  värden så att ni enkel kan göra utrangeringar och ha kontroll på värdena. Vi ser att många företag har dålig kontroll på detta.

Är ni behov att utföra försäkringsvärdering (förvärderingar), skadevärdering, marknadsvärderingar eller annat typ av värdering ta då kontakt med oss. Vi har specialiserat oss på opartisk värderingar inom industri, försäkringar, marknad, maskiner, inventarier, FKB-metodvärderingar samt skadevärderingar. Våra kunder är företag, försäkringsbolag, skadereglerare, banker, advokater, kommuner, olika myndigheter m.m. Vi arbetar i hela Norden.

Vi är förordnade av Sveriges Handelskamrar i Sverige.

Under åren har vi utfört en mängd skadevärderingar åt olika försäkringsbolag, vi ser att många drabbade företag är underförsäkrade och detta kan vara så att man inte vid tecknandet av försäkring frågat om det är fabriksnya maskiner utan man utgått ifrån vad man har i sitt anläggningsregister. Vidare så bör man också se över om det finns maskiner som inte går att anskaffa nya idag och kanske går att anskaffa begagnade istället, då bör man överväga att försäkra dessa som förstarisk försäkring.

Tillhör ni typen av företag som skall använda regelverket K3?. Då är det viktigt att ni förhåller er till regelverket.
Avskrivningsmodellen för fastigheter, byggnader och andra tillgångar kan komma att förändras. Uppdelning kommer att ske i olika komponenter med olika avskrivningstider beroende av olika långa livslängder etc.

För redan befintliga tillgångar kanske avskrivningen ändras så att man utgår ifrån avskrivet belopp, restvärdet, och börjar om på nytt med utgångspunkt av detta värde- kommer att ställa stora krav på befintliga anläggnings/inventarieregister och dylika system. Klarar programmen av detta?

Vår byrå har utvecklat ett registerhanteringssystem för all typ av avskrivning som klarar av komponentavskrivningar.

Se under rubriken ”Tjänster” och välj Porthos samt under rubriken ”Specialisering” och välj komponentavskrivning.

Låter detta intressant tag då kontakt med oss.

Läs vidare om komponentavskrivning bl.a. bokföringsnämnden utkast till regelverket K3.

Anläggningsregister och kodifieringssystem för sågverk och träföretag kallat SÅGSAM.

Det är ett hjälpmedel och ett verktyg för att kunna kodifiera och strukturera en anläggning för teknik och ekonomi etc. SÅGSAM kan anpassas till komponentindelning för komponentavskrivning och underlätta för företagen och dess ekonomer istället för att varje företag eller varje koncern väljer olika indelningar och uppfinner ”hjulet på nytt”. I nu läget känner inte alla företag och dess ledning till vad det nya regelverket K3 innbär och det, kommer ge en hel del merarbete framöver, därför är det bra att ta tag i detta redan nu.

I höstas 2018 var det åter dags att deklarera hyreshus, industrier, elproduktionsenheter och
specialenheter. Taxeringsvärdet skall i princip utgöra 75% av marknadsvärdet två år efter taxeringsåret, alltså i 2011-års prisnivå, och grundar sig på lämnade uppgifter i deklarationen. Troligtvis blir det taxeringshöjningar, speciellt för hyreshus (inkl. kontorsenheter).
Av erfarenhet vet vi att de flesta företag och dylikt tar alldeles för lätt på själva
deklarationen. Det är viktigt att rätt uppgifter lämnats i fastighetsdeklarationen som t.ex.
ytor (areor), nybyggnadsår, om- och tillbyggnadsår, ny- om- och tillbyggnadskostnader,
klassindelning och kategoriindelning samt värdeår etc. Det gäller också att påtala vissa
s.k. säregna förhållanden som t.ex. att yrka justering för markreserv, dåligt underhållna
byggnader, byggnader som ej används, byggnader med konstruktionsfel och skador etc
etc.

Felaktiga uppgifter kan bidra till för höga taxeringsvärden som kan ge för hög
och onödig fastighetsskatt under flera år framöver.
Vår konsultbyrå utför avstämningar och kan kontrollera så att Er fastighetsdeklaration
är rätt med riktiga uppgifter enligt ovan. Likaså utför vi avstämningar av
taxeringsunderrättelsen att denna är riktig, för även här förekommer ofta felaktigheter.
Det är onödigt med ett för högt taxeringsvärde i och med att fastighetsskatt utgår.
Vi har stor erfarenhet av fastighetsvärderingar och fastighetsdeklarationer samt kan
lämna referenser. Om ni finner detta intressant tag då kontakt med undertecknad. Detta
kan löna sig vilket ett flertal av våra kunder fått erfara. Här finns pengar att spara.