Arkiv
2017-12-20
Skadevärderingar/utredningar

Under året 2017 har vi utfört en mängd skadevärderingar åt olika försäkringsbolag, vi ser att många drabbade företag är underförsäkrade och detta kan vara så att man inte vid tecknandet av försäkring frågat om det är fabriksnya maskiner utan man utgått ifrån vad man har i sitt anläggningsregister. Vidare så bör man också se över om det finns maskiner som inte går att anskaffa nya idag och kanske går att anskaffa begagnade istället, då bör man överväga att försäkra dessa som förstarisk försäkring.
2017-04-11
Är ni behov utav

Är ni behov att utföra försäkringsvärdering, skadevärdering, marknadsvärderingar eller annat typ av värdering ta då kontakt med oss. Vi har specialiserat oss på opartisk värderingar inom industri, försäkringar, marknad, maskiner, inventarier, FKB-metodvärderingar samt skadevärderingar. Våra kunder är företag, försäkringsbolag, banker, advokater, kommuner, olika myndigheter m.m.

Vi är förordnade av Sveriges Handelskamrar i Sverige.

 


2014-01-23
Komponentavskrivning 2014, vad gäller?

KOMPONENTAVSKRIVNING K3-reglerna

K3 SKA TILLÄMPAS PÅ ÅRSREDOVISNINGAR OCH KONCERNREDOVISNINGAR FÖR RÄKEN-SKAPSÅR SOM PÅBÖRJAS EFTER DEN 31 DECEMBER 2013, MEN FÅR TILLÄMPAS TIDIGARE.

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar och grundar sig på olika komponenterna i en fastighet/byggnad/maskin särskiljs och skrivs av var för sig, det utgår ifrån att varje separat del anses ha olika lång livslängd och den tid de kan användas därför skiljer sig åt.

K3 kräver att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder ska delas upp på dessa komponenter, och varje komponent ska skrivas av var för sig över nyttjandeperioden.
Det innebär att företag, vid tidpunkten för övergång, ska dela upp och redovisade värdet på dessa anläggningstillgångar på de olika komponenterna. Om exempel en fastighets/byggnads betydande komponenter har väsentligt olika nyttjandeperioder måste fastighet/byggnad alltså delas upp i komponenter, gäller även betydande maskiner m.m. Anläggningstillgångarna får ej räknas om retroaktivt.
Tillkommande komponenter och utbyte av komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. Eventuell återstående restvärde på en ersatt komponent ska då skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras


2013-10-14
Verktyg för Komponentredovisning och avskrivning

Tillhör ni typen av företag som skall använda regelverket K3?. Då kan det vara bra att förbereda sig redan

nu- det kan bli en stor omställning!
Avskrivningsmodellen för fastigheter, byggnader och andra tillgångar kan komma att förändras. Uppdelning

kommer att ske i olika komponenter med olika avskrivningstider beroende av olika långa livslängder etc.
För redan befintliga tillgångar kanske avskrivningen ändras så att man utgår ifrån avskrivet belopp, restvärdet,

och börjar om på nytt med utgångspunkt av detta värde- kommer att ställa stora krav på befintliga anlägg-

nings/inventarieregister och dylika system. Klarar programen av detta?

Vår byrå har utvecklat ett registerhanteringssystem för all typ av avskrivning som klarar av komponentavskrivningar.

Se under rubriken "Tjänster" och välj Porthos samt under rubriken "Specialisering" och välj komponentavskrivning.

Låter detta intressant tag då kontakt med oss.

 

Läs vidare om komponentavskrivning bl.a. bokföringsnämnden utkast till regelverket K3.


2013-08-14
För högt taxeringsvärde och för hög fastighetskatt ?

I höst är det åter dags att deklarera hyreshus, industrier, elproduktionsenheter och
specialenheter. Blanketterna skickas ut under hösten. Taxeringsvärdet skall i princip
utgöra 75% av marknadsvärdet två år efter taxeringsåret, alltså i 2011-års prisnivå, och
grundar sig på lämnade uppgifter i deklarationen. Troligtvis blir det taxeringshöjningar,
speciellt för hyreshus (inkl. kontorsenheter).
Av erfarenhet vet vi att de flesta företag och dylikt tar alldeles för lätt på själva
deklarationen. Det är viktigt att rätt uppgifter lämnats i fastighetsdeklarationen som t.ex.
ytor (areor), nybyggnadsår, om- och tillbyggnadsår, ny- om- och tillbyggnadskostnader,
klassindelning och kategoriindelning samt värdeår etc. Det gäller också att påtala vissa
s.k. säregna förhållanden som t.ex. att yrka justering för markreserv, dåligt underhållna
byggnader, byggnader som ej används, byggnader med konstruktionsfel och skador etc
etc.
Felaktiga uppgifter kan bidra till för höga taxeringsvärden som kan ge för hög
och onödig fastighetsskatt under flera år framöver.
Vår konsultbyrå utför avstämningar och kan kontrollera så att Er fastighetsdeklaration
är rätt med riktiga uppgifter enligt ovan. Likaså utför vi avstämningar av
taxeringsunderrättelsen att denna är riktig, för även här förekommer ofta felaktigheter.
Det är onödigt med ett för högt taxeringsvärde i och med att fastighetsskatt utgår.
Vi har stor erfarenhet av fastighetsvärderingar och fastighetsdeklarationer samt kan
lämna referenser. Om ni finner detta intressant tag då kontakt med undertecknad. Detta
kan löna sig vilket ett flertal av våra kunder fått erfara. Här finns pengar att spara.
2013-04-19
SÅGSAM Anläggningsstruktur och Kodifieringssystem

Anläggningsregister och kodifieringssystem för sågverk och träföretag kallat SÅGSAM.

 

Det är ett hjälpmedel och ett verktyg för att kunna kodifiera och strukturera en anläggning för teknik

och ekonomi etc. SÅGSAM kan anpassas till komponentindelning för komponentavskrivning och

underlätta för företagen och dess ekonomer istället för att varje företag eller varje koncern väljer

olika indelningar och uppfinner "hjulet på nytt".

I nu läget känner inte alla företag och dess ledning till vad det nya regelverket K3 innbär och det

kommer ge en hel del merarbete framöver, därför är det bra att ta tag i detta redan nu. « Tillbaka